Oecumenisch-Stromingen

Wij kiezen voor eenheid

Op 25 juni 2009 verscheen het boek ‘Wij kiezen voor eenheid’. Hierin geven 13 voorgangers hun visie op gebeurtenissen uit het verleden, heden en de toekomst. Dit met het groeiende verlangen om samen met alle christelijke stromingen een toekomst op te bouwen.

Deze visie komt voort uit het verlangen om ook in Nederland een verootmoedigingsbijeenkomst op te zetten naar het voorbeeld van The Call in Washington en Christday in Zwitserland en Finland. Enkele bekende namen die meegewerkt hebben aan het boek zijn: Willem Ouweneel, Jos Douma, Jan Zijlstra, Arie van der Veer en Wilkin van de Kamp.

Deze stuurgroep probeert alle mensen die zich christen noemen te verenigen zodat de scheuren tussen kerken en gemeenten, generaties en culturen (autochtone en allochtone christenen) gedicht mogen worden. Het gaat hier om een manifest wat boven alle kerken en denominaties uitstijgt. Van pinkster tot protestant. Van katholiek tot gereformeerd. Samen een eenheid vormen is het verlangen.

Hoe kunnen protestanten en charismatici, katholieken en evangelischen nu samen komen met zulk verschillende leren? Daar is één duidelijk woord voor: charismatisering. Wat we zien is dat de traditionele kerken mee gaan in het charismatisch denken. Dit komt duidelijk naar voren in het interview in de Trouw van 12/02/08, waarin Ds. Sleebos, voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, over Ds. Plaisier, leider van de PKN, zegt:

“Hij weet best dat sommigen die ’vercharismatisering’ geen goede ontwikkeling vinden. Maar die mensen zou ik willen aanraden eens over de wereld te reizen en te zien wat God doet. Ze zouden niet weten wat ze zien. In Afrika, Azië of Zuid-Amerika heb je geen gereformeerde kerken. Wel charismatische kerken. Dat is gewoon gebeurd de afgelopen honderd jaar. Dan moet je als traditionele kerken ook naar jezelf kijken. Bas Plaisier doet dat. Die weet wat er in de wereld gebeurt. Hij is ook een koninkrijksmens.” (citaat)

Bas Plaisier, de PKNleider kwam in het Olympisch Stadion in Amsterdam tijdens het eeuwfeest van de Nederlandse Pinksterbeweging met excuses en sprak: „Wat is er in het verleden soms met minachting over u gesproken. Er werd nogal eens over u gepraat alsof u niet meer geestelijk gezond was. De enthousiaste uitingen van de vreugde van het geloof, de tekenen van de Geest in tongentaal, profetie en genezing werden soms bestempeld als werk van de Boze. Wat een dedain, wat een verachting. (citaat)

In hetzelfde interview verklaart Sleebos: “We zijn naar elkaar toegeschoven”, „De pinksterkerken zijn wat meer gaan nadenken dan vroeger, we hebben nu onze eigen wetenschappelijke theologieopleiding aan de VU. En tegelijk is er in de traditionele kerken een soort vercharismatisering gaande. (citaat)

Dit is gewoon charismatisering van alle christenen! De Bijbel roept ons op tot eensgezindheid, maar niet ten koste van de Waarheid! Samen één worden ligt aan de grondslag van de oecumenische beweging die steeds meer opkomt in de kerken en uiteindelijk zal leiden tot één antichristelijke kerk vlak voor de wederkomst van Christus. Samen één is een prima streven, als er maar niet aan Gods onfeilbare Woord wordt voorbij gegaan.

Wilkin van de Kamp is voorzitter van de stuurgroep ‘Wij Kiezen voor Eenheid’ De organisatie wilde een nationale ontmoetingsdag (Op zaterdag 6 oktober 2012 ) voor christenen en christelijke leiders uit de volle breedte van christelijk Nederland.

Van de Kamp: Een dag waar we met christenen uit oude en nieuwe kerken en met alle generaties, culturen en rassen inzien dat we geroepen zijn om samen Kerk in Nederland te zijn om Gods liefde in de samenleving zichtbaar te maken.’

De manifestatie van ‘Wij kiezen voor Eenheid’ was een dag die in het teken stond van de oecumene. Dit kwam duidelijk naar voren in het programma wat op deze dag werd gebracht. De samenkomst begon met het binnendragen van een kruis door drie jongeren van Focolare. Focolare is een kerkelijke beweging die ontstaan is vanuit de Katholiek Kerk. Deze stroming kenmerkt zich door het interreligieuze karakter. Het gaat om liefde en broederschap om zo samen een interreligieuze dialoog te bewerken.

Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk zegt het volgende over zijn verbondenheid met de Katholieke Kerk: “Ik heb moeite met de Rooms Katholieke kerk die de kerk van de Reformatie niet als kerk ziet, en betreur het dat er daarom geen gezamenlijke viering mogelijk is van het avondmaal.” (citaat)

Het avondmaal zoals de Bijbel ons dat leert is echter een totaal andere viering dan de Katholiek eucharistie viering. Daar gelooft men dat de hostie letterlijk het lichaam van Jezus wordt en de wijn letterlijk Zijn bloed. Bisschop de Korte zegt zich te schamen voor de breuk die gekomen is tussen de kerk van het westen en de kerk van het oosten. Dus de breuk tussen de Katholieke kerk en de oosters Orthodoxe Kerk.

Arjan Plaisier belijdt schuld namens de protestanten aan de Katholieke Kerk: “De protestanten hebben zich te gemakkelijk berust in de scheuring met Rome. Ook het beschouwen van de kerk uit Rome als de kerk van de antichrist was volgens hem fout. Verder belijdt hij schuld over het gemak waarmee veel gebruiken op voorhand als afgoderij zijn bestempeld.” (citaat)

Kees Slijkerman, medewerker van de stuurgroep ‘Wij kiezen voor Eenheid’  refereerde naar Laurens Fabre, de oprichter van Chemin Neuf. Deze schetste vier wegen naar een éénwording tussen protestanten, katholieken en oosters orthodoxen. Door naast elkaar te staan en elkaars verschillen te accepteren gaan de kerken samen op weg naar Jezus.

In februari 2013 zal er nog een retraite worden gehouden met de  leiders van deze dag. Daarna zal de stuurgroep ‘Wij kiezen voor Eenheid’ onderdeel gaan uitmaken van het Nederlands Christelijk Forum wat momenteel in oprichting is. (bron) Dit forum wil de verdere oecumene tussen alle kerken bevorderen.

 

Geraadpleegde bronnen:

http://www.wijkiezenvooreenheid.nl/

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/archief/article/detail/1641194/2008/02/12/rsquo-Pinkster-rsquo-wil-met-PKN-optrekken.dhtml

http://www.vpe.nl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=643

http://www.vpe.nl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=643