Charismatisch-Stromingen

Willow Creek

De gemeente Willow Creek is in 1975 opgericht door Bill Hybels. In 1992 is de Willow Creek Association opgericht. Deze heeft nauwe banden met de gemeente, maar is een aparte organisatie. Met meer dan 18.000 lidkerken in 90  landen die 95 denominaties vertegenwoordigen heeft de Willow Creek Association (W.C.A.) een enorme invloed wereldwijd op de leer die gebracht wordt in kerken en  gemeentes. Willow Creek wordt door voorgangers bestempeld als Amerika’s meest invloedrijke kerk.

Willow Creek is een zogenaamde zoeker-vriendelijke kerk. Bill Hybels (Willow Creek) en Rick Warren (Saddelback Church) zijn waarschijnlijk wel de meest invloedrijke promotors van de zogenaamde kerkgroei beweging. Beiden hebben hetzelfde onderwijs gehad met betrekking tot gemeentegroei.

Het tijdschrift Christianity Today omschreef het nieuw gebouwde kerkgebouw als volgt:

Aan de buitenkant leek het op een traditionele hal, van binnen een theater met 5000 zitplaatsen. Het eerste wat de bezoekers opviel was de muziek. Deze was levendig, professioneel en hedendaags. De zondagse diensten worden door critici bestempeld als entertainment. Bij de zondagse diensten lijkt het  volgens de journalist er ook meer op dat er fans naar de honkbalwedstrijd gaan dan naar een kerk. Het idee achter deze manier van kerk zijn is om een nieuw soort niet-confessionele kerk te zijn met een interessant programma en een comfortabele omgeving voor de ongelovigen. Het einddoel hiervan is dat de mensen gemeenschap en inzicht krijgen in het christelijk geloof. Doordat deze aanpak werkte in Chicago heeft dit onmiddellijk veel navolging gekregen. (1)

Deze vorm van gemeente zijn brengt velen in de kerk, maar of deze mensen werkelijk tot bekering komen is een groot vraagteken. De kerk wordt namelijk aangepast aan de wereld en dat is niet de manier die we terugvinden in de Bijbel. Daar worden we juist opgeroepen om niet gelijkvormig te worden aan de wereld.

Overspelers en overspeelsters, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is?  Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. 5 Of meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt:  De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid?  Jak. 4:4-5

Bill Hybles

Bill Hybels is senior pastor van de Willow Creek gemeente, oprichter van de Willow Creek organisatie en de bedenker van de leiderschapscursus bijeenkomsten die jaarlijks wereldwijd worden gehouden. Voor deze GLS leiderschapscursus wordt gebruik gemaakt van zowel christelijke leidinggevenden als seculiere. (2)

Al aan het begin van zijn bediening heeft Hybels de visie om een nieuwe kerk te creëren. Hij doet onderzoek om erachter te komen waarom mensen niet naar de kerk komen. Nadat Bill Hybels en anderen in een studie werden uitgedaagd om na te denken over een Handelingen 2 gemeente, werd  hij geboeid door kerkgroei en zette zijn zakelijke aspiraties in voor de groei van de gemeente. Hierbij is hij eraan voorbij gegaan dat in Handelingen 2 het de Heilige Geest is Die mensen tot bekering brengt waardoor de kerk groeit en niet zakelijke ideeën die toegepast worden op de kerk.

In 1992 wordt door Hybels de Willow Creek Association opgericht. De visie van deze organisatie is als volgt: Als God het leven van één voorganger verandert, kan deze voorganger een gemeente veranderen. Deze gemeenten verandert weer andere gemeenten. Samen veranderen zij een land en uiteindelijk zal de hele wereld veranderd worden door de positieve, levens veranderende kracht van de Here Jezus en het werk van Zijn mensen herstellen.

Deze vorm van verkonding en visie heeft veel overeenkomsten met de Kingdom Now leer, al is deze wel een stuk extremer. Toch zien we in de geloofsverklaring van Willow Creek wel de leer van het vestigen van het Koninkrijk op aarde terugkomen. Dat is ook terug te zien in de geloofsverklaring. Deze is als volgt: Jezus kwam meer doen dan alleen mensen redden. Hij kwam om levens te veranderen. In Mattheüs 6:10 leert Jezus Zijn volgelingen om het volgende te bidden: Uw wil geschiede zowel op aarde, zoals het ook in de hemel is. Jezus kwam om deze verbroken wereld te redden. Zowel voor de eeuwigheid als voor het hier en nu. Deze overtuiging drijft onze missie. Simpel gezegd: Willow Creek bestaat om niet religieuze mensen om te vormen tot volledige volgelingen van Jezus Christus. (2)

Kinderwerk

Wereldwijd (in 51 % van de landen .3) worden er gemeentes onderwezen in de leer van Willow Creek. Dit betreft niet alleen volwassenen, ook het kinderwerk in de gemeenten die verbonden zijn met Willow Creek worden hierin onderwezen. Daarvoor is een speciaal programma ontwikkeld genaamd Promiseland. De missie van Promiseland is dat kinderen een plek hebben waar ze zoveel ‘fun’ beleven  in het ontdekken Wie God is, dat ze geen zondag willen missen. Dit doel wordt op de volgende manier bereikt. De muziek is hip en eigentijds. Creatieve lesmethodes met gebruik van drama en video zodat kinderen een christelijke levenswandel ontwikkelen. Daarnaast worden er verrassingen, fun- activiteiten en spelletjes gebruikt die iedere week afwisselend gebruikt worden. (4) In het kinderwerk zien we dus dezelfde lijn als welke er in het onderwijs voor de volwassen gebruikt wordt.

Onderwijs

Het onderwijs van Willow Creek is zoals gezegd laagdrempelig om zo de ongelovigen te bereiken. Dit houdt in dat er hoe dan ook water bij de wijn zal moeten. De Bijbel leert nergens dat we laagdrempelig onderwijs moeten geven. We worden opgeroepen om de hele raad Gods te verkondigen. De Heilige Geest zal dan overtuigen van zonde en schuld.

Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Hand. 20:27

Het onderwijs van Willow Creek past precies binnen de Emerging Church beweging. In hun magazine schrijven ze het volgende:

Er waait een wind van verandering. Leiders en hele gemeenten maken de keuze om het anders te doen. Ze comprimeren het onderwijs van de Bijbel niet, ze omarmen deze op een nieuwe manier om zo een nieuwe generatie te bereiken. Deze moedige pioniers vluchten niet weg van het historische christendom, ze ontdekken geestelijke nieuwe manieren om de opkomende generatie te bereiken. De manier waarop ze deze nieuwe generatie willen bereiken is door zoals ze zelf zeggen te kijken naar de wereld. De trends, cultuur en de normen. (6)

En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Rom. 12:2

Vanuit het onderwijs van Willow Creek worden diverse New Age leringen geleerd. Tijdens de Nederlandse GLS leiderschapsconferentie 2005 was één van de sprekers Ken Blanchard. Blanchard heeft voor vele New Age boeken een voorwoord of aanbeveling geschreven. (5)

Daarnaast worden in de webstore diverse boeken aangeboden van personen die contemplatief gebed leren, zoals Dallas Willard en Brendan Manning en andere contemplatieve leraren. (7) Als er wordt gekeken naar de aanbevolen ministries dan staan daar verschillende organisaties die New Age en Emerging Church leringen verkondigen. (8)

De geest van Willow Creek is ten diepste oecumenisch. In 2001 werd er door Bill Hybes een imam uitgenodigd om te spreken in vier van de diensten. Dit om onrust na de aanslagen weg te nemen. Hybels was namelijk ongerust over de kloof die steeds groter werd tussen moslims en christenen. Deze imam had hij al eerder ontmoet op het wereld religieus congres. Ze zijn in de maanden na dit congres met elkaar in contact gebleven. Opvallend dat wanneer deze imam tijdens de dienst in gesprek met Hybels zegt dat ook moslims in Jezus geloven en de sterke band die er is tussen christenen en moslims benadrukt Hybels daar geen enkele kanttekening bij zet. (9)

Bill Hybels en Willow Creek zijn ondermeer verbonden met de leer en het onderwijs van Robert Schuller, en Peter C. Wagner. Deze,  binnen de charismatische beweging goed bekend staande leraren, leiden de gelovigen op de weg naar Rome. Daarnaast is Wagner vooral bekend om zijn extreme leer van de geestelijke oorlogsvoering. Door deze samenwerking met deze personen en hen te citeren in zijn boeken, legt Hybels een brug tussen zijn gemeente en hun onderwijs. (10)

Vanuit Willow Creek wordt geen Bijbelse afscheiding verkondigd maar juist een oecumenische samenwerking. Dit met als basis een wereldse en humanistische filosofie. Allen die aangesloten zijn bij de Willow Creek Association zullen door deze vorm van onderwijs worden weggetrokken van de zuivere Bijbelse leer. (11) Voor een lezing met betrekking tot onderwijs van Hybels en Willow Creek zie hier.

Door Willow Creek en de daarbij aangesloten gemeenten wordt een christelijke levenswandel geleerd, maar de nadruk op zonde, berouw en bekering ontbreekt. U kunt mensen leren hoe ze een christelijke levenswandel moeten leiden, maar net zoals een cursus economie u geen econoom maakt, maakt een christelijke levenswandel u geen christen.

Daarnaast is er de grote misleiding die geleerd wordt door onder andere personen als Dallas Willard en Richard Foster te promoten. Verder wordt door Willow Creek  Lectio Divina onderwezen als een manier om een dieper geestelijk te leven te krijgen. In het magazine spreken ze lovend over katholieke priesters uit het heden en verleden die deze techniek gebruikten. Ook het zogenaamde sociale evanglie wordt door Willow Creek gezien als een zegen en iets wat juist gepromoot moet worden. (6)

Volgens Willow Creek is hun onderwijs laagdrempelig, het lijkt er echter meer op dat er helemaal geen drempel meer is. De oecumenische inslag van de leer die vanuit Willow Creek wordt gebracht gemengd met contemplatieve methodes zal zo steeds meer de gemeenten binnen dringen en de waarheid verdringen.

Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. 1 Kor. 15:33

Gods weg om mensen tot bekering te brengen is niet door entertainment, maar door de verkondiging van de volledige waarheid, waarna mensen door de Heilige Geest overtuigd worden en tot bekering komen.

18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid,  maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.

21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.

24 Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. 1 Kor. 1:18,21.24

 

Geraadpleegde bronnen:

1)http://www.christianitytoday.com/ct/2000/november13/5.62.html

2)http://www.willowcreek.org/aboutwillow/what-willow-believes

3)http://www.willowcreek.nl/site/over-ons/willow-creek-2

4)http://www.promiseland.nl/uploads/files/promiseland_uitleg.pdf

5)http://www.lighthousetrailsresearch.com/blanchard.htm

6) http://www.print-epro.net/freeport/willowcre/willowvol14iss4/index.php

7)http://web.archive.org/web/20071009211625/https://www.willowcreek.org/seeds.asp

8)http://web.archive.org/web/20090211102353/http://www.willowcreek.com/wcanews/story.asp?id=WN06052001

9)http://articles.chicagotribune.com/2001-10-12/news/0110120236_1_holy-war-islamic-center-christianity-and-islam

10) http://www.greatpreachers.org/bill_hybels.html

11) http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/hybels/dilemma.htm

http://www.willowcreek.org/

http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/

http://www.toetsalles.nl/htmldoc/nieuwsbul2.htm#1

http://www.psychoheresy-aware.org/willowcreek.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Willow_Creek_Community_Church

http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Hybels

http://www.lighthousetrailsresearch.com/willowcreek.htm

http://www.psychoheresy-aware.org/willowcreek.html

http://eliora.hubpages.com/hub/ELEPHANT-IN-THE-ROOM-WHAT-IS-WRONG-WITH-WILLOW-CREEK-CHURCHBILL-HYBELS