Charismatisch-leringen

Word of Faith

De grondlegger van de huidige Word of Faith beweging is Phineas P. Quimby (1802-1866). Hij is de grondlegger van de zogenaamde Nieuwe Gedachte Beweging (New Tought Movement). Hij studeerde hypnose en parapsychologie. Quimby was een paranormaal genezer.

Hij wilde naast bestaande natuurwetenschap van de zichtbare werkelijkheid een soort tweede wetenschap ontwikkelen van een geestelijke wetenschap. Deze wetenschap leerde dat men positief moet denken en belijden. Zo kan men zijn eigen positieve gezondheid en voorspoed scheppen. Dit is de grondslag van de huidige Word of Faith beweging.

E.W. Kenyon wordt beschouwd als de grootvader van de huidige Word of Faith. Hij had banden met veel New Age en New Tought groeperingen. Eén van de doctrines die hij binnen heeft gebracht is dat God de aarde niet door Zijn Woord creëerde, maar door woorden van geloof te spreken. Ook zou volgens hem Jezus niet alleen fysiek maar ook geestelijk dood zijn gegaan en gemarteld zijn in de hel.

Na Kenyon heeft William Branham het stokje overgenomen. Van hem is de leer afkomstig dat de Drie-eenheid een leugen van de duivel is.

De laatste persoon die de leer van de Word of Faith heeft doorgegeven is Kenneth Hagin. Hij wordt de vader genoemd van de huidige beweging. Hij beweerde meerdere malen directe openbaringen van de Here Jezus te hebben ontvangen. De huidige Word of Faith predikers zoals Benny Hinn, Kenneth Copeland, Joyce Meyer en al de anderen zijn dan ook de geestelijke kinderen die hij heeft voortgebracht.

Was er bij de start van deze leer door Quimby nog een stukje orthodoxe leer te bespeuren, de huidige predikers hebben dit totaal losgelaten en zijn enorm afgeweken van de Bijbelse waarheid. Hieronder een aantal leerstellingen van de Word of Faith leer op een rij:

De Here Jezus is niet alleen fysiek maar ook geestelijk dood gegaan

Vanuit de Word of Faith wordt ook geleerd dat de Here Jezus geestelijk moest sterven. Dit komt van Kenyon. Hij dacht dat doordat de zonde een geestelijk probleem was, nooit de fysieke dood de oplossing hiervoor kon zijn. De Here Jezus moest dus zowel fysiek als geestelijk dood gegaan zijn om de zonde te overwinnen.

Dit is wat K. Copeland hierover zegt:”Jezus, moest ook geestelijk dood in de hel, anders had iedereen de dood op het kruis kunnen volbrengen.”

K. Hagin zegt hierover: ”Jezus, nam op het kruis het karakter van satan aan, omdat God Zijn Vader niet meer was.”

Het grote gevaar van deze leer is dat als Jezus doodging, dan zou Hij op dat moment natuurlijk niet God kunnen zijn, Hij zou zelfs nooit God hebben kunnen zijn want God gaat niet dood. God is en blijft Dezelfde.

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Hebr. 13:8

Om de leer te ondersteunen dat de Here Jezus van God gescheiden werd haalt men Psalm 22 aan:

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Ps. 22:1

Dit is een deel van de uitspraak die de Here Jezus aan het kruis deed. Deze uitspraak betekent niet dat God Zich van Hem verwijderd had. Dat de Here Jezus niet geestelijk van God gescheiden was valt ook op te maken uit Zijn laatste woorden aan het kruis. In Uw handen leg Ik Mijn geest. Hier is zeker geen sprake van afscheiding. In Zijn mens zijn voelde Hij zich misschien verlaten, in Zijn Godheid was Hij nog steeds één met de Vader en de Heilige Geest.

De reden dat de leraren van de Word of Faith zich zo sterk vasthouden aan de leer van de geestelijke dood is dat ze zich met Hem identificeren. Ze leren dat Jezus stierf, gescheiden werd van God en daarna werd wedergeboren. Ook wij waren dood en afgescheiden van God. Door de wedergeboorte is er weer herstel.

Volgens de leraren van de Word of Faith zijn wij de belichaming van de Here Jezus (wij zijn gelijk aan Zijn goddelijke natuur) en daardoor is alles wat Hem toebehoorde ook voor ons toegankelijk. Dit is waar naar mijn idee dan ook de dwaling over de leer van wonderen en tekenen vandaan komt.

Word of Faith leert ons: Jezus werd gemarteld in de hel, ging geestelijk dood en is na drie dagen wedergeboren. Daar is toen voor onze zonden betaald. Niet op het kruis maar in de hel.

De Bijbel leert ons:

Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Kol. 2:13-15

 

Jezus nam niet onze zonden op zich, maar werd letterlijk een zondaar

Volgens de Word of Faith werd de Here Jezus Zelf zondaar. Zij leren niet dat hij onze zonden op Zich nam maar dat Hij zonde werd. Dit is te vergelijken met de rooms katholieke leer van het avondmaal. Daarin wordt de hostie letterlijk Jezus’ lichaam en de wijn letterlijk Zijn bloed.

K. Copeland:

Ik ging naar God want ik irriteerde mij zo aan het feit dat Mozes in de woestijn een slang moest oprichtten (Num.21:9). Dat is een beeld van satan. God zei tegen mij dat komt omdat je het niet snapt. Op het kruis werd Jezus tot zonde gemaakt.(Hiermee zeggende zoals eerder geschreven, Hij ontving de natuur van satan).Zie hier citaat vanaf 1.12 min) Om deze theorie te staven haalt men 2 Kor. 5 aan:

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. 2 Kor. 5:21

Hier staat niet dat de Here Jezus zonde werd, Hij werd tot zonde gemaakt. De Here Jezus werd geofferd voor onze zonden. Dit zoals bij de offers die in het oude testament gebracht werden. (Jes. 53:10, Rom. 5:9, Ef. 1:7) Deze leer die de Word of Faith verkondigt is een ander als welke de Bijbel ons leert. De Word of Faith verkondigt een andere Jezus.

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. 2 Petr. 2:1-3

God creëerde de aarde niet door Zijn woord

God creëerde de aarde niet door Zijn woord, maar door woorden van geloof te spreken. “Gods woorden waren als een container gevuld met de kracht van het geloof.” Door in geloof uit te spreken kwam de aarde tot stand, dus door de kracht van woorden. Dit is echter wat er staat geschreven in Genesis:

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. Gen. 1:3

Het naar beneden halen van Gods natuur

Zo leren ze dat nadat Adam gezondigd had, God de autoriteit kwijt is geraakt over de aarde. Adam was een exacte kopie van God. Doordat Adam zondigde verloor hij zijn godheid aan Satan, waardoor God Zijn legale recht op de aarde verloor. God werd hierdoor verbannen van de aarde. Satan is nu de legale god van de aarde. Wanneer nu iemand wordt gered dan ontvangt hij zijn Godheid terug en wordt weer zoals Adam was voor de zondeval.

Een vergelijking die ik ooit op de Word of Faith Bijbelschool gehoord heb was: De aarde was van God. Hij gaf hem aan Adam. Adam verspilde zijn autoriteit over de aarde aan Satan. God is rechtvaardig en ziet in dat het niet eerlijk is om dan weer die autoriteit af te pakken van Satan.

Want als je iemand (Adam) een auto (de aarde) cadeau geeft, dan heb je daar niks meer over te vertellen. Als die persoon dus die auto vervolgens doorgeeft aan een ander (Satan), dan mag jij (God) daar niks van zeggen. Dit wordt dus vergeleken met de heerschappij over de aarde die aan Adam gegeven was en over ging naar Satan. Satan heerst over de aarde, God kan hier Zelf niet ingrijpen leert men.

Word of Faith leert dat God eigenlijk machteloos aan de zijlijn staat, totdat Jezus weer terugkomt. Tot die tijd is God afhankelijk van wat wij doen op aarde. Als wij niet bidden en strijden tegen demonische machten dan kan Jezus niet terug komen. Dit ligt ook ten grondslag aan de Kingdom Now leer die hier dan ook uit voort komt. De duivel is echter niet de rechtmatige eigenaar van de aarde en niets gebeurt buiten God om:

Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. Matth. 10:29

Ontkenning dat Jezus op aarde God was

Veel van de Word of Faith leraren (niet allemaal) zeggen dat de Here Jezus niet kwam als God. Ze zeggen dat Hij kwam als een gewoon mens net als wij. Hij wandelde dicht bij God, maar was niet zelf God. Sommige leraren zeggen dat Jezus later God werd (nadat Hij werd gedoopt) anderen leren juist dat Hij weer God werd nadat Hij in de hel was wedergeboren. Men ontkent de Godheid van de Here Jezus tijdens Zijn wandeling op aarde. Hieronder twee typerende uitspraken.

“Jezus is niet de Eniggeboren Zoon van God, Hij was de eerste maar wij zijn allemaal zonen van God. “(Paula White.org 2008)

“God maakte een verbond met Abraham. Jezus was er toen nog niet. Zo zie je hoe God handelt met dingen die er niet zijn alsof ze er al zijn.” (K.Copeland-Faith in the blood of Jezus)

Volgens Copeland bestond de Here Jezus nog niet ten tijde van het verbond wat God met Abraham sloot. (Gen.15) Volgens hem begon Jezus’ bestaan pas toen Hij werd geboren uit de maagd Maria.

Deze leer wordt ook wel universalisme genoemd. (uitleg) In de vroege kerk werd geleerd dat de Here Jezus niet als God maar alleen als een mens net als wij naar deze aarde kwam. In de vroege kerk is met deze ketterij gauw afgerekend. Echter de leraren van de Word of Faith blazen deze leer weer nieuw leven in.

In zijn tv show zegt Copeland dat hij een profetie kreeg van de Here Jezus. Deze Jezus zei tegen hem:”Wees niet bang als mensen je beschuldigen als je denkt dat je als God bent. Dat deden ze ook bij mij. Ik heb nooit gezegd dat ik God ben. Ik wandelde met Hem, net als jij doet.”(zie hier citaat vanaf 56.18 min.) In de Bijbel staat:

Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? Joh. 14:9

Ik en de Vader zijn één. Joh. 10:30

Vergoddelijking van de mens

De Word of Faith leer beweert dat wij allen kleine goden zijn. Zodra u bent gered, bent u een kleine god. Om deze bewering te staven haalt men 2 teksten aan. Allereerst Genesis 1:26-27 waarin staat:

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!  En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Gen. 1:26-27

De Word of Faith predikers zeggen het volgende: Als een paard een paard voortbrengt en een hond een hond. Wat brengt God dan voort als wij naar Zijn beeld zijn geschapen? Precies kleine goden. Het enige menselijke wat u hebt is uw fysieke lichaam. Vergelijk deze uitspraken eens met de woorden van Johannes in 1 Joh. 3:2 of Paulus in 2 Kor. 5:1-4.

Wij zijn gemaakt naar Gods evenbeeld. Wij kunnen door de wedergeboorte een relatie opbouwen met God als onze Vader. Dit is het unieke aan het mens zijn. Geen dier zal ooit een relatie kunnen opbouwen met God. Dat we God mogen kennen betekent niet dat we als God zijn. De Bijbel is duidelijk, er is één God.

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 1 Tim. 2:5

De andere tekst die de Word of Faith predikers aanhalen is de tekst uit Johannes.

 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? Joh. 10:34

Jezus haalt hier de tekst uit Psalm 82 aan. Deze tekst gaat over de rechters en stadhouders van het land. Zij werden gezien als goden doordat zij de macht hadden om te beslissen over leven en dood. Wat de Here Jezus aanduidt door dit tegen de Joden te zeggen is: Zij werden aangemerkt als goden omdat ze macht hadden om te beschikken over leven en dood, maar Ik ben de ware God, de beloofde Messias. (Joh. 10).

Het welvaartsevangelie

Volgens de leer zijn we zelf god, en een god kan niet arm of ziek zijn. Er wordt gezegd:” Kom tot Jezus, Hij zal je voorspoed geven en gezond maken.” Dat is toch wat iedereen wil? Wie wil er ziek zijn, wie is graag arm? Hier is dan ook de grote aantrekkingskracht van deze leer. Deze heeft echter niets te maken met het ware evangelie. Zo worden miljoenen mensen getrokken tot een andere Jezus. Ze denken dat ze gered zijn maar ze zijn nooit tot het besef gekomen dat ze een zondaar zijn en een Redder nodig hebben.

Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Matth. 16:26

De Word of Faith leert dat als u betaalt, God de vensters van de hemel open zal zetten. Men baseert dit op Maleachi 4. Daar gaat het echter specifiek over Israël. Nergens in het nieuwe testament lezen we dat we tienden moeten betalen. Paulus zegt dat we moeten geven van wat we hebben en niet van wat we niet hebben. In de Korinthebrief geeft Paulus aanwijzingen aan de desbetreffende gemeente. Ze waren begonnen met een inzameling voor de heiligen in Jeruzalem. Dit is wat Paulus schrijft.

Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 2 Kor. 8:12-13

Maar wat leren de leraren uit deze beweging? U moet meer en meer geven want dan zal God u het honderdvoudige geven. Dit halen ze uit de tekst die gaat over de vrucht van het geloof die we dragen. (Matth. 13:23)

De opbrengsten verdwijnen in de zakken van deze leraren, dus die willen graag dat u betaalt. Kijk maar eens naar de ongelooflijke rijkdom die deze leraren hebben. Extreem luxe huizen, eigen vliegtuigen, dure kleding en heel veel snoepreisjes. In Nederland zal dat misschien iets minder zijn, maar de boodschap is dezelfde. Hoe meer u betaalt, hoe meer u gezegend wordt.

Volgens deze leer was Jezus een rijk man. Maar Jezus Zelf zegt:

De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen. Matth. 8:20

Positief belijden

Volgens deze leer kunnen wij dingen in wording spreken. Men leert dat als je positief de dingen uitspreekt dat het dan ook gebeurt op den duur. Dit betekent dat u geen enkel negatief woord mag spreken want dan plaatst u een vloek op uw leven: ‘Woorden hebben kracht’.

Bijvoorbeeld: U bent ziek en er wordt aan u gevraagd “Heb je griep?” Als dat zo is zegt u van wel. Vanuit de leer van de Word of Faith beweging is dit dus de foute aanpak. U bent niet ziek, u bent genezen door de striemen van Jezus, u heeft de symptomen misschien wel, maar u bent niet ziek. ‘Woorden hebben kracht’. De positieve belijdenis haalt men uit Spreuken 18:21: Dood en leven zijn in de macht van de tong,

Het betreft hier echter een waarschuwing om uw tong in bedwang te houden en op een juiste manier te spreken. Visualiseer, belijd en u zult ontvangen. Oftewel, als u maar genoeg geloof heeft zult u ontvangen. ’Geloof is een kracht’

In een gesprek tussen Copeland en Crouch op TBN wordt het volgende verteld: “Geloof is een kracht. Zoals elektriciteit of zwaartekracht een natuurlijke kracht is, zo is geloof een geestelijke kracht.”

Dat is echter in tegenspraak met wat er staat in de Bijbel:

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hebr.11:1

Positieve beeldvorming of visualiseren is een oude techniek die voorkomt bij sjamanen en andere occultisten. Ook de bekende occulte psychiater Carl  Jung maakte gebruik van deze techniek. Norman V. Peale noem de visualiseren een verdere ontwikkeling van positief denken. Door in gedachte dingen te visualiseren zal dit in het natuurlijke gebeuren.

Kenneth Copeland zegt het volgende hierover:

Als u kreupel bent en niet normaal kunt lopen, dan moet u op een stille plek gaan zitten. Ga in gedachten en zie uzelf helemaal genezen. U kunt lopen en uw benen zijn volledig gezond. Dit beeld zal in het Heilige der Heilige gevormd worden en in het natuurlijke zal het werkelijkheid worden. (The Laws of Prosperity K. Copeland Publications, december 1995)

Deze vorm van visualisatie is een techniek die voorkomt in de New Age. Ook de contemplatieve beweging maakt gebruik van dit soort technieken en de cursus luisterend bidden van Leanne Payne komt voort uit deze leer.

 Profeteren

Er worden heel veel profetieën uitgesproken, door de meest uiteenlopende mensen. Deze mensen krijgen allerlei openbaringen en woorden van God door en vertellen dit in geuren en kleuren. Echter op een enkele na komt er geen één van uit. Dit zijn dus valse profeten.

Bijzondere ervaringen

Buiten het lichaam treden, holy laughter, dronken in de geest, vallen in de geest, opgenomen worden in de hemel of zelfs de hel, om later je ervaringen te delen met anderen. (Oftewel boeken hier over schrijven en geld vangen)

Allerlei buiten-Bijbelse ervaringen en onthullingen komen juist voort uit deze leer. Met als gevolg dat er nu een christendom aan het groeien is dat afhankelijk is van gevoel en ervaring, terwijl de Bijbel ons leert om gehoorzaam te zijn en vanuit Zijn genade te leven. Ook zijn de bevrijdingsbediening en de tongentaal pas goed gaan lopen nadat de Word of Faith deze in praktijk zijn gaan brengen. U bent gered dus u bent genezen. Zo niet dan strijden we voor genezing, of u moet bevrijd worden van uw ziekte.

Hoeveel genezingen zijn er al wel niet geclaimd? Genezingen van aids, kanker en allerlei andere soorten ziekten? Er is weinig medisch bewijs dat deze mensen ook echt zijn genezen. Doden zouden zijn opgewekt. Waar blijft het bewijs? De mensen willen wonderen en tekenen zien en daar wordt in voorzien door de Word of Faith beweging.

In Mattheüs staat een waarschuwing van Jezus:

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! Matth. 7:21-23

Paulus waarschuwt heel duidelijk:

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 2 Tim. 4:3-4

De Word of Faith leraren verkondigen een andere Jezus, dus een ander evangelie. Ondanks de overweldigende bewijzen hiervan zijn er enorm veel mensen die zich door deze leer laten misleiden en zo weggetrokken worden van de zuivere leer van het evangelie.

 

Geraadpleegde bronnen:

Els Nannen: Waarlijk vrij?

http://www.youtube.com/watch?v=0ks3EdMMT48

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Word-Faith.pdf

www.verhoevenmarc.be/_uu.doc