Bevr. & Gen. Boeken

Zeven stappen op weg naar vrijheid

In het boekje ‘Zeven stappen op weg naar vrijheid’ wil Wilkin van de Kamp u helpen om zeven belangrijke stappen te zetten naar volledige vrijheid en herstel. Wat opvalt is het gebruik van de Bijbelvertalingen. De meeste teksten komen uit Het Boek, de Wilibrordvertaling of de Groot Nieuwsvertaling. Het is niet gangbaar om deze vertalingen te gebruiken bij Bijbelstudies, omdat ze meer afwijken van de grondvertaling.

Van de Kamp geeft in de inleiding aan dat de  duivel de oorzaak ervan is dat veel christenen in een kringloop zitten van mislukking omdat ze niet kunnen breken met hun zonden. Paulus echter geeft duidelijk aan dat de oorzaak van onze mislukkingen en zonden gelegen is in onze oude natuur, ons vlees, dit is het gevolg van de zondeval en niet door demonische gebondenheid:

Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Rom 7:20

Van de Kamp veronderstelt dat er zeven stappen nodig zijn om herstel te kunnen vinden voor geest, ziel en lichaam. De Bijbel leert ons dat als wij in Christus zijn, we al een nieuwe schepping zijn:

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 2 Kor. 5:17

Hoe komt Van de Kamp aan het zeven stappenplan? “Zoals de hogepriester het bloed van het offerdier zeven keer op de aarde sprenkelde op grote verzoendag, zo doordrenkte het bloed van de Here Jezus ook zeven keer de aarde”. Wij mensen zijn volgens hem als de aarde, want we zijn uit stof geschapen en we zullen als stof weerkeren. Wat ik hieruit opmaak is dat Van de Kamp leert dat wij dus nog niet verzoend zijn met God, en dit moeten bewerkstelligen door de zeven stappen te doorlopen. God heeft ons echter al verzoend met Hem, door Jezus:

En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 2 Kor. 5:18

Van de Kamp geeft over de lijdensweg en de kruisiging een levendige en meer gedetailleerdere beschrijving dan we in de Bijbel vinden. Zo maakt hij van de tekst:

maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Hebr. 2:9

“Hij proefde de bloeddorstige haat van de moordenaar. Hij rook het bloed dat onschuldig heeft gevloeid en proefde het sperma dat met geweld is uitgestort.” In de levendige beschrijving die van de Kamp geeft over de kruisiging worden de kleren van het lichaam van de Here Jezus getrokken. Hij wordt uitgekleed en te schande gezet voor zijn moeder en vrienden.

Zo is de kruisiging een martelende symfonie van pijn. Zelfs een zuchtje wind op Zijn huid kon een schreeuwende pijn veroorzaken. Zijn lippen zijn gescheurd en Zijn mond en keel zijn zo droog dat Hij niet kon slikken. Zijn stem zo hees dat Hij nauwelijks kon spreken. Zes uur lang hing Hij als een klomp rauw vlees aan het kruis. Nauwelijks in staat om nog iets te zeggen sprak Hij de woorden:”Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen”.

Als we echter kijken naar de kruisiging zoals beschreven in de Bijbel dan komt dit heel anders over. Voordat de Here Jezus deze woorden spreekt, spreekt Hij meerdere malen. Zo spreekt de Here Jezus tegen Zijn moeder en Johannes (Joh.19: 26-27). Hierna  zei Hij zodat het Schriftwoord vervult werd,”Ik heb dorst” (Joh.19:28). Hij spreekt met de moordenaar aan het kruis (Luc.23:43).

In het boek geeft van de Kamp vaker een levendige beschrijving van de gebeurtenissen. Hiervan echter is in de Bijbel niets terug te vinden. Dit moeten we dan ook zien als zijn persoonlijke interpretatie. Van de Kamp schrijft dat in het wonder van de verzoening al de zeven wonderen bij elkaar komen. Hij leert dat als we geloven in het offer dat de Here Jezus bracht we verzoend zijn met God. Er wordt alleen niet  gewezen op schuldbelijdenis.

Ondanks dat Wilkin van de Kamp zoveel over het kruis predikt, verkondigt hij hiermee een ander evangelie. Paulus berispte de Galaten omdat ze een ander evangelie accepteerden, zo wordt er door Van de kamp ook een ander evangelie verteld. Namelijk één waardoor u door middel van werken de totale vrijheid ontvangt.

Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen,  maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie 2 Tim.1:9-10

Hieronder zal ik enkele punten uitlichten van de stappen die volgens Van de Kamp genomen moeten worden:

Stap 1: Het wonder van vergeving

Van de Kamp leert dat God in Getsémané de zonden van de hele wereld op de Here Jezus legde. Op dat moment kwam er een onoverbrugbare kloof tussen Hem en God. De angel van de zonde, zo schrijft Van de Kamp, drong diep door in de ziel, de geest en het lichaam van de Here Jezus.

De Bijbel leert ons echter dat God de zonden van de wereld op Hem legde aan het kruis, op het negende uur, verliet God Zijn Zoon, toen was Jezus het zondeoffer. Toen werd Hij tot zonde gemaakt voor ons, toen onderging Hij het oordeel van de rechtvaardige en heilige God en moest God zijn aangezicht van Hem afwenden.

Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Matth.27:46

In dit hoofdstuk  leert Van de Kamp ons ook dat de discipelen in de hof van Getsémané in slaap vielen omdat ze verzadigd waren door de late maaltijd. De Bijbel leert ons echter dat zij sliepen van droefheid:

En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. Lucas 22:45

Na dit ‘eerste wonder van het kruis’ zou er een deur geopend zijn naar God toe. Door nu uw levensbeker aan God te geven zou u nu deel aan het eerste wonder van het kruis krijgen, uw zonden zouden dan nu van u weggenomen worden. Wij ontvangen vergeving van onze zonden door het geloof in het offer. Dit offer werd volbracht op het kruis en niet eerder in Getsémané. Nogmaals, wij hoeven daar nu niets meer voor te doen.

Verder schrijft Van de Kamp:  “Als u God uw vergeving schenkt dan is dat de eerste zegen. Als u een ander vergeeft kan God u voortdurend blijven zegenen. Als u plaatsvervangend bidt voor vergeving, dan zal de vloek over uw leven verbroken worden en zal de volle zegen van Abraham over u komen. Hij haalt hierbij de volgende tekst aan:

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Gal. 3:13

Deze tekst gaat erover dat de Here Jezus ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet. Hierdoor ontvangen wij de zegen van Abraham. Dat is de verzoening met God, we zijn rechtvaardig  verklaard en ontvangen het eeuwige leven. Hier hoeven en kunnen wij niets aan doen. Dus ook niet plaatsvervangend bidden hiervoor. Dit is Gods genade die Hij aan ons schenkt door het geloof in Zijn Zoon.

Stap 2 Het wonder van verlossing van elke aanklacht

In hoofdstuk 2 gaat het over het bloed wat vloeide bij het verhoor door de hogepriester Annas. Van de Kamp herhaalt meerdere malen dat men erop los beukte  met vuisten en stokken tot bloedens toe. Door het vloeien van dit bloed zouden we volgens hem zijn vrijgekocht van elke aanklacht die Satan tegen ons inbrengt,  waardoor de macht van Satan werd ontnomen om ons aan te klagen.

Satan klaagt ons nog steeds aan, echter door het offer van Jezus wordt de aanklacht teniet gedaan. Jezus pleit voor ons. Als Satan ons aanklaagt, laat Jezus zien dat onze zonde  al vergeven zijn door Zijn offer.

Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Rom.8:34

In Jesaja lezen we een profetie over dit verhoor door de hogepriester:

Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Jes.53:7

Volgens Van de Kamp zijn we vrijgemaakt van iedere aanklacht omdat de Here Jezus Zijn mond hield. Dit is echter niet waar deze profetie over gaat. Door Zijn stilzwijgen heeft Hij gewillig onze straf op Zich genomen. Geen verweer, maar totale gehoorzaamheid aan Zijn Vader om ons vrij te kunnen kopen.

Stap 3 Het wonder van reiniging van uw schuldig geweten

Het bloed van Jezus reinigt u volgens Van de Kamp ook van het geweten wat u aanklaagt. Hiermee bedoelt Van de Kamp dat we vrijgemaakt zouden worden van alle negatieve herinneringen aan ons verleden die in ons bewustzijn opgeslagen zijn, en de pijn van deze herinnering zou worden genezen. Hierbij wordt een tekst uit Hebreeën geciteerd:

hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! Hebr. 9:14

Het gaat hier over dat ons geweten wordt gereinigd van onze dode werken, vleselijke gedachten, dus niet van onze herinneringen waarmee Satan ons aanklaagt, maar over onze gedachten die in gaan tegen Gods woord. Zoals Paulus ook schrijft aan de Filippenzen:

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Fil.4:8

Volgens Van de Kamp is psalm 51 geen boetepsalm waarin David schuld belijdt. Volgens hem is deze psalm een voorbeeld van hoe David achtervolgd werd door een schuldig geweten. Als we deze psalm goed doorlezen dan komt hierin duidelijk naar voren dat David berouw had over zijn overspel met Bathseba en God vroeg hem te reinigen.

Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. psalm 51:4

Stap 4 Het wonder van genezing

In hoofdstuk vier gaat het over de geseling. Volgens van de Kamp werd door iedere slag van de zweep de Here Jezus vertrouwd met onze ziekte en pijn:

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 1Petr.2:24

Dit is echter niet de vervulling van de profetie van Jesaja 53:4 dit lezen we in Mattheus:

Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen Matth. 8:16-17

Dus niet de geseling bij Pilatus is de vervulling van de profetie uit Jesaja. Deze heeft de Here Jezus voltooid tijdens Zijn bediening onder Zijn volk. Dit wordt ook verteld in Mattheüs 8. Hier lezen we vanaf vers 14 dat de schoonmoeder van Petrus met koorts op bed ligt. Jezus geneest haar. ’s Avonds brengen de mensen velen bij Hem die ziek of bezeten zijn en Hij geneest ze allemaal:

zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. Matth. 8:17

Stap 5 Het wonder van bevrijding van de vloek

Hoofdstuk vijf gaat over de bevrijding van de vloek door de doornenkroon. Als eerste wordt er in dit hoofdstuk de leer verkondigd dat uw woorden kracht hebben. Zo zou  u uzelf kunnen vervloeken met de woorden die u spreekt. Dit is een valse leer die voortkomt uit de charismatische beweging. Ook leert Van de Kamp hier dat vloeken kunnen doorwerken vanuit uw voorgeslacht, de zogenaamde generatievloeken. Ook hiervoor is geen Bijbelse grond te vinden. Het is wel een zeer bekend verschijnsel binnen het bevrijdingspastoraat. Op eerste pinksterdag vroegen de Joden aan Petrus hoe zij behouden konden worden. Hierop antwoordde Hij:

Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Hand. 2:40

Hier merkt Van de Kamp terecht op dat de Joden volhardden in hun zonden zoals hun voorouders dat hadden gedaan. Dan echter schrijft hij: “Ik geloof dat God wilde dat deze generatie bevrijd zou worden van de generatievloeken die over dat geslacht waren gekomen. ”Er wordt in de hele tekst nergens gesproken over generatievloeken, toch is dit wat er volgens Van de Kamp aan de hand is.

Van de Kamp schrijft hierna dat we ons moeten bekeren van onze eigen zondige levenswandel maar ook dat we ons moeten bekeren van de zonden van het voorgeslacht. Volgens van de Kamp vindt God het belangrijk dat u de (onbeleden) zonden van uw voorouders belijdt. Hierbij haalt hij Handelingen aan:

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hand. 2:38

Petrus roept de Joden op om zich te bekeren. Zodat ze gered worden uit dit verkeerde geslacht. Petrus zegt hier tegen de menigte dat ze zich moeten bekeren en laten dopen in de naam van de Here Jezus ter vergeving van zonden. Petrus roept hier niemand op om zich te bekeren van de zondige levenswandel van de voorvaderen. Nergens worden we opgeroepen om vergeving te vragen voor de zonden van de voorvaderen.

Stap 6 Het wonder van verzoening met God de Vader

In deze stap leert Van de Kamp dat onze relatie met God ernstig is verstoord. Hierdoor is geen echte relatie met Hem mogelijk, alleen door verzoening. Hij schrijft dat we op weg zijn naar de totale vrijheid die de Here Jezus voor ons aan het kruis heeft behaald. Dit gebeurt echter al als wij Jezus als Heer aannemen en als wij ons bekeren van onze verkeerde wegen. Als we onze zonden belijden en geloven in Hem Die ons heeft vrijgekocht.

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Joh.1:12-13

Stap 7 Het wonder van de wedergeboorte

Van de Kamp schrijft: “Op het moment dat de Romeinse soldaat de speer in de zij van de Here Jezus stak stierf uw zondige natuur.” Van de Kamp geeft aan dat deze speer precies op de plek gestoken werd waar, bij de vrouwen, de baarmoeder zit. Hierdoor werd u dus wedergeboren volgens Hem.

Van de Kamp vind het opmerkelijk dat de Here Jezus spreekt over de barensweeën van een vrouw. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Joh.16:21

Hierdoor is het voor hem duidelijk dat we opnieuw geboren worden vanuit de zij waar Jezus is doorboord. De Here Jezus spreekt hier niet over de wedergeboorte. De discipelen zullen bedroefd zijn over Zijn dood, zoals de vrouw bedroefd is als zij baart, maar zij zullen weer vol vreugde zijn als ze Hem weer zien na Zijn opstanding en wanneer zij straks zullen gaan inzien welk offer Hij heeft volbracht.

Van de Kamp schrijft: Zonder het kruis zou het wonder van de wedergeboorte nooit hebben kunnen plaatsvinden. Maar alles draait om het kruis. Om wat Hij daar voor ons heeft gedaan. Maar doordat we dit geloven en ons bekeren van onze verkeerde wegen worden wij wedergeboren. Naar mijn idee impliceert hij, dat al de stappen samen de wedergeboorte vormen.

Na de zeven stappen zal er volgens Van de Kamp een geestelijke strijd losbarsten op drie niveaus:

Niveau 1

Is de strijd tussen de twee naturen, de oude en de nieuwe mens. Een strijd die men volgens hem niet dient te strijden want het is een strijd tegen onze zondige natuur, het is een strijd tegen vlees en bloed:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ef. 6:12

Dit schrijft Paulus echter aan Timotheüs:

U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 1 Tim. 6:11-12

Wij kunnen niet achterover leunen, we moeten strijden tegen onze vleselijke verlangens. God geeft ons hiervoor de kracht door de Heilige Geest. Uit onszelf kunnen we deze strijd nooit winnen.

Volgens Van de Kamp hoeven we de strijd tegen onze zondige natuur dus niet te strijden. Van de Kamp:  “Zonde komt alleen tot ons als wij geen intieme, persoonlijke relatie met God, door Jezus hebben.” Dit zou dus betekenen dat als wij een intieme relatie met God hebben we niet zullen zondigen. Dit is in tegenspraak met wat de Bijbel ons leert:

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 1 Joh.1:8

Doordat wij wedergeboren zijn zullen wij niet volharden in de zonde. We zullen, als het goed is, niet willen volharden om tegen Gods woord in te gaan en vast te houden aan wegen die ons weg trekken van God. Er is echter geen mens die niet zondigt, wij allen zondigen keer op keer, zonder uitzondering.

Niveau 2 de strijd in de hemelse gewesten

Van de Kamp leert dat u demonen moet binden en dat ze dan door engelen in de hemel gebonden zijn en bij het ontbinden zullen de banden van de dood in de hemel door de engelen ontbonden worden:

En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Matth. 16:19

In deze tekst komt het woord demonische macht niet één keer voor. Het gaat hier ook niet over het binden of ontbinden van machten of banden.

‘Het pantser der gerechtigheid’ wordt uitgelegd als een pantser van het bloed van Jezus dat u in de strijd tegen demonen en boze geesten beschermt. In Efeze wordt niet gesproken over een pantser van het bloed van de Here Jezus. Hier spreekt Paulus over  de gerechtigheid als harnas om uw borst. Dat is het geloof in de genade Die God ons schenkt in de verlossing door Zijn Zoon.

‘Het schild van geloof’ is volgens Van de Kamp niet bedoeld als het geloof in, maar het geloof van God, dat in uw hart gezaaid is, het geloof in Gods voorzienigheid en bescherming. Het is alleen door het geloof in God dat we kinderen van God zijn en het is alleen door het geloof in God dat we de duivel kunnen weerstaan. Geloof in God is het schild waarmee alle aanvallen van de tegenstander kunnen worden geweerd.

De helm van de hoop op de zaligheid’ verandert in ‘de helm van de hoop van bevrijding’. Van de Kamp:” Die hoop, die God u geeft, stelt u in staat een positieve houding aan te nemen die er altijd voor kiest het beste te zien en die geen plaats maakt voor bezorgdheid, ontmoediging, twijfel of zelfmedelijden” De helm wordt als onderdeel van de wapenrusting de helm van de ‘zaligheid’ of van het ‘heil’ (nbg) genoemd. In de eerste brief aan de Thessalonicenzen spreekt Paulus eveneens over de helm:

Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn,  bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. 1 Thess. 5:8

Met de woorden ‘hoop op de zaligheid’ doelt  Paulus op het toekomstige heil. De gelovigen gaan een heilvolle toekomst tegemoet, om straks bij Hem te zullen zijn. Deze hoop beschermt ons tegen onheilspellende gedachten en invloeden in het heden. Ook het bidden in tongen is volgens Van de kamp nodig zodat de engelen ons zullen komen helpen  in tijden van geestelijke oorlogsvoering.

terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ef. 6:18

Met bidden in de Geest wordt bedoeld dat de Heilige Geest ons leidt in gebed, dat Hij door ons heen bidt, niet het spreken in tongen. Meer hierover leest u in ons artikel ‘tongentaal’. Verder leert van de Kamp dat we ook aanvalswapens hebben gekregen van God om ons te helpen in de geestelijke oorlogsvoering. De Bijbel leert ons niet dat we moeten aanvallen in een geestelijke oorlogsvoering tussen gelovigen en demonische machten. De Bijbel leert ons dat we nuchter en waakzaam moeten zijn:

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1Petr. 5:8

We moeten weerstand bieden en standhouden, niet aanvallen:

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Ef. 6:13

Toch beschrijft van de Kamp een aantal wapens die wij nodig zouden hebben. Zo is er volgens hem ‘het wapen van het bloed van Jezus’ en bij ‘het wapen van de naam van Jezus’.  Van de Kamp haalt de bekende tekst aan uit Marcus:

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven Marc. 16:17

Deze tekst is echter een opdracht aan de discipelen en niet aan ons als gemeente. Dit wordt uitgelegd in ons artikel ‘wonderen en tekenen’. Ook is er volgens hem ‘het wapen van het woord van uw getuigenis’.

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Rom. 10:10

Van de Kamp: “In het NT kan Jezus onze Hogepriester, alleen dat voor de troon van God brengen, wat wij Hem brengen door onze belijdenis, zodat God Zijn kracht hieraan kan verlenen”  Van de Kamp zegt dat we dit moeten zien in vergelijking met het offer wat de mensen in het oude testament aan de hogepriester brachten. Zij brachten een offerdier wat hij voor hen offerde. Zo kan de Here Jezus dan alleen voor Gods troon brengen wat wij brengen door onze belijdenis.

Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hebr. 7:25

Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Matth. 10:32

Niveau 3 De strijd in uw denken

Hier leert Van de Kamp dat de duivel bolwerken in uw denken heeft gezaaid. Een bolwerk is een gedachte die tegen God ingaat. De gedachten die tegen God ingaan moet u verwerpen en dat kunt u doen door de gedachte hardop krijgsgevangen te nemen. Van de Kamp: U levert deze gedachte als het ware uit aan de Generaal. Door de verkeerde gedachte uit te spreken ontmaskert en ontwapent u de vijand.

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, 2 Kor. 10:5

Echter in deze tekst spreekt Paulus nergens over duivelse machten die een bolwerk in uw denken vastzetten. De bolwerken waar Paulus hier over spreekt zijn de valse redeneringen, onze eigen hoogmoedige en trotse gedachten, die zich niet willen onderwerpen aan de gehoorzaamheid van het evangelie. Het is niet een “spreuk” die uitgesproken moet worden en dat dan in het geestelijke van alles gebeurt. Het is iets wat je moet doen. Met je gedachten krijgsgevangen maken wordt bedoeld dat je je gedachten richt op Gods woord.

Paulus spreekt hierover tegen de Korintiërs. Deze waren zo trots op “hun” gaven dat ze hoogmoedig werden. Wat Paulus dan tegen hen zegt is maak uw gedachten krijgsgevangen onder gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Oftewel, luister niet naar je eigen hoogmoedige, zondige gedachten maar onderwerp u aan Gods woord.

In dit boek spreekt van de Kamp meerdere malen over het feit dat de Here Jezus ons heeft vrijgekocht. Dat alleen Hij ons kan redden en dat doet uit Zijn genade. Daarnaast zie je toch een ander evangelie naar voren komen. Dan wordt er weer gesproken over wat wij moeten doen. Het verbreken van vloeken, strijden tegen demonische machten en meer van dit soort zaken. Zo wordt er veel gesproken over het kruis, terwijl de boodschap van het kruis anders is dan de boodschap die de Bijbel ons leert.

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,  en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd Kol 2:13-15

 

Geraadpleegde bronnen:

Zeven stappen op weg naar vrijheid. Wilkin van de Kamp

http://www.verhoevenmarc.be/_7stappen-WilkinvdKamp.doc

http://www.statenvertaling.info/

http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?content=1

http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=148:de-wapenrusting-waarheid-gerechtigheid-en-bereidheid&catid=155:de-geestelijke-wereld&Itemid=98