Overig-Stromingen

Kerk van de Nazarener

De Kerk van de Nazarener is opgericht in 1908 in de Verenigde Staten. In 1967 startte deze kerk ook in Nederland, er zijn nu 12 deelgemeenten en rond de 2000 leden. De kerk van de Nazarener omschrijft zich als een Wesleyaans-evangelische heiligingskerk. (uitleg wikiforum)

De visie van de kerk is naar buiten gericht. Ze willen Gods liefde laten zien aan de wereld door middel van evangelisatie en sociale activiteiten. De Kerk van de Nazarener is een relatief kleine gemeenschap waar weinig over bekend is. In het handboek van deze kerk staan echter duidelijke punten waar men in gelooft en waarvan men vindt dat de leden zich aan horen te houden. Als men de geloofsbelijdenis door neemt dan lijkt het een kerk waar er een strakke Bijbelse leer wordt verkondigd. Als we echter het handboek raadplegen dan komen er toch een aantal grote dwalingen tevoorschijn.

Doop met de Heilige Geest

Volgens het handboek van de Kerk van de Nazarener moet men na de wedergeboorte een tweede doop met de Heilige Geest ontvangen om volkomen geheiligd te worden. (handboek blz. 24) Volgens de kerk van de Nazarener blijft de erfzonde bestaan in het leven van een christen na de wedergeboorte totdat het hart opnieuw wordt vervuld door de doop met de Heilige Geest. Door deze doop zouden gelovigen worden bevrijd van de erfzonde.

De Bijbel zegt echter dat we zijn vrijgekocht en schoongewassen door het bloed van de Here Jezus. Door het geloof in Zijn offer zijn al onze zonde vergeven en zijn we een nieuwe schepping en ontvangen we de Heilige Geest. Dat wordt in één keer voltrokken.

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. Ef. 1:13-14

Men ziet wel de doop als een symbool van het nieuwe verbond en kan binnen de Kerk van de Nazarener door middel van onderdompeling, overgieten of besprenkeling dit naar gelang de wens van de dopeling. Ook jonge kinderen mogen gedoopt worden op verzoek van hun ouders of voogden als ze daarbij beloven het kind op te voeden in het christelijk geloof.

De Kerk van de Nazarener leert wel dat de redding het werk van God is uit genade. Echter er zijn erg veel standpunten die ze aandragen waarin het werken voor deze redding een belangrijke invloed heeft op de uiteindelijke genade. Men leert in het handboek dat zonder doelgerichte inspanning iemands getuigenis kan verzwakken en de genade kan worden tegengewerkt en zelfs worden verloren.

Volgens de leer van de Kerk van de Nazarener kan men na de wedergeboorte en de daaropvolgende volkomen heiliging weer tot zonde vallen, afvallen van het geloof en zo voor eeuwig verloren gaan. (handboek blz. 26)  Hiermee leert men dat we als christenen zelf verantwoordelijk zijn voor onze redding. Ondanks dat er volop over genade wordt gesproken betekent dit dat wij zelf vol moeten houden opdat we niet verloren gaan. We zijn echter gered uit genade en niemand zal ons roven uit Gods hand: (studies hierover, 123)

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één.  Joh.10:27-30 (zie ook  Rom. 8:35-39)

Onthouding van alcohol

Er wordt verwacht dat de leden van de kerk zich totaal onthouden van alcoholische dranken. Doordat de medische wetenschap heeft aangetoond dat de consequenties van alcohol ingrijpend zijn heeft men het standpunt ingenomen dat alcohol (en ook tabak) een toegewijd najagen van een heilig leven in de weg staat. “De sociale verantwoordelijkheid als christen roept ons op om elk legitiem middel te gebruiken om de verkrijgbaarheid te minimaliseren.” (handboek blz. 41)

Het drinken van wijn of alcoholische drank wordt nergens verboden in de Bijbel. Er wordt gewaarschuwd voor het effect ervan bij overmatig gebruik. Een christen zal zich ook nooit moeten bedrinken, dat is geen getuigenis. Maar een verbod op het gebruik van alcohol is nergens in de Bijbel te vinden. Het wordt zelf door Paulus aangeraden aan Timotheüs in verband met zijn kwalen.

De Bijbel als waarheid

Op de site van de kerk van de Nazarener schrijft ds. Meenderink, de voorganger van de afdeling Vlaardingen een aantal artikelen waar de kerk voor staat. Bij het artikel ‘De vraag naar waarheid” brengt Meenderink duidelijk het postmoderne denken van de kerk naar voren. Er is volgens hem geen absolute waarheid. Bij de vraag wat de Bijbel zegt over euthanasie, abortus en homofilie antwoordt Meenderink:

-Maar, de vraagstelling is problematisch…. Daar wordt ervan uitgegaan dat de Bijbel een orakelboek is, met “een tekst” voor elke moderne medisch-ethische situatie! Terecht staan wij met zo’n opstelling in de wereld voor gek. (citaat)

-Het is in de relatie met Jezus, dat de Waarheid zich aan mij vertoont. Het is de Geest van de Vader en de Zoon, die mij daarbij bijstaat. Dat is het echte christen-zijn; geen geloof in een boek, of in een leer, maar een relatie met een Persoon! (citaat)

Als dit zo zou zijn en we de Bijbel niet als Gods geschreven Woord moeten aanvaarden. Als het zo zou zijn dat de relatie met Jezus de maatstaf is. Waarom spreekt de Bijbel dan zo duidelijk over de gevolgen voor hen die de Bijbel niet accepteren als de waarheid?

Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.  Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.  Openb. 22:18-21

Verder schrijft Meenderink: Als de leer van Jezus waar is, waarom hebben wij dan nergens in de Bijbel een duidelijke opsomming van die leer? Als het echt om die “ware Leer” zou gaan, waarom noemt de Bijbel die dan nergens? (citaat) De apostelen hebben echter in hun brieven duidelijk een leer uiteengezet.

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Hand. 2:42

Volgens Meenderink is de Bijbel een boek waar we niet de waarheid uit kunnen opmaken. De Bijbel is volgens hem een boek wat door veel geharrewar en geruzie, weliswaar door Gods Geest, tot stand is gekomen. De Maker van de Bijbel heeft zoveel ruimte gelaten voor onenigheid en kritiek zodat we niet de Bijbel als boek zouden aanbidden. Maar in de Bijbel staat juist:

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim. 3:16-17

Dat theologen en mensen die zich christen noemen er andere ‘waarheden’ uit halen is iets wat deze zelfde Bijbel al voorzegt. Dit zijn de valse profeten en leraren waar voor gewaarschuwd is.

Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 2 Tim 4:2:4

Meenderink ziet de Bijbel niet als absolute waarheid, als je eenmaal Jezus hebt leren kennen, heb je de Bijbel volgens hem niet meer nodig.

-De Bijbel is Gods geïnspireerde Woord! Maar, de woorden van de Bijbel zijn niet de waarheid. Het wetenschappelijk wereldbeeld van de Bijbel is niet de waarheid, en de culturen van de bijbel met hun gewoontes en waarden zijn niet de waarheid (citaat)

Hij zegt dat je de Bijbel niet letterlijk moet nemen, maar een eigen invulling moet geven, omdat we anders alles letterlijk zouden moeten nemen. (Bijvoorbeeld symbolische teksten dat de aarde plat zou zijn) Daarom neemt hij ook de teksten over de leefwijze van een christen, zoals over  de vrouw in 1 Kor. 11 niet letterlijk en mag zij van hem gewoon voorgaan in een gemeente, en ook de schepping in 6 dagen zouden we niet letterlijk moeten nemen, de passages die licht werpen over homofilie, euthanasie, abortus en scheiding zouden we niet letterlijk moeten nemen.

Al die vragen – en ook de antwoorden – worden radicaal anders, als je eigen moeder doodziek is en ligt te lijden op een slopend ziekbed, je kind zegt dat hij homofiel is of je dochter abortus heeft laten plegen.

Ondanks hun uitgebreide geloofsbelijdenis, hulp aan de medemensen en inspanningen om in liefde naar een ander om te kijken is de Bijbelse waarheid niet de norm die de kerk van de Nazarener hanteert.

Geraadpleegde bronnen:

http://www.nazarene.nl/

http://www.kvdnvlaardingen.nl/diensten-archief

http://docplayer.nl/3401909-Handboek-2005-2009-kerk-van-de-nazarener.html

http://nazarene.org/files/docs/Manual2009-2013.pdf

http://www.kvdnvlaardingen.info/preken/hel21steeeuwdoc.pdf

www.verhoevenmarc.be/_KerkVanDeNazarener.doc

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/een_blijde_optimistische_heiligingsk