Charismatisch-leringen

Herschepping.nl

Herschepping.nl beschrijft zichzelf als een naslagwerk met begrijpelijke Bijbelstudies om te groeien in je geloof. Er staan vele uitgebreide studies over diverse onderwerpen op de site. Een positief punt is het vasthouden aan de schepping in zes dagen. Er staan zaken in die discutabel zijn en waarin de mening van de schrijver leidend is, en mensen, naar mijn idee, een verkeerde kant op worden gewezen.

Een opvallend voorbeeld hiervan is het gebruik van diverse Bijbelvertalingen. Er worden teksten aangehaald uit de Groot Nieuws Bijbel, Willibrordvertaling, NBV, NBG, Teleos en de HSV. Onder het kopje Bijbelvertaling (6.1.11)  wordt gewaarschuwd voor iedereen die beweert de juiste Bijbelvertaling te hebben. Er staat: Wantrouw iedereen die zegt dat hij weet wat de enige goede vertaling is.

Opvallend is dat in het volgende hoofdstuk juist de Statenvertaling (1977) en de HSV onbetrouwbaar worden genoemd. Wat volgens Herschepping.nl de meest betrouwbare Bijbelvertalingen zijn, zijn o.a de N.I.V.  en de Willibrordvertaling. Dit is wat erover geschreven wordt over de Statenvertalingen: Dat levert nogal eens verschillen op met de meeste andere Nederlandse Bijbelvertalingen, die uitgaan van meer betrouwbare bronteksten.

Waar de voorkeur van Herschepping.nl naar uit gaat is duidelijk : Engelstalige gelovigen noemen de NIV vertaling wel eens liefkozend “Nearly Infallible Translation” (bijna feilloze vertaling) en dat is een welverdiend compliment. De Nederlandse Bijbelvertaling die daar het dichtst bij in de buurt komt is naar mijn mening de Willibrordvertaling. 6.1.12

Nu is het niet zo dat het gebruiken van de juiste Bijbelvertaling iemand redt, maar een goede Bijbel is uitermate belangrijk voor het groeien in geloof en voor een juist verstaan van de Bijbel. Dat juist de  betrouwbaarste Bijbelvertalingen worden afgeschreven, en de katholieke Willibrordvertaling wordt aangeprezen geeft zeer te denken. Net als de King James Bijbel is de Statenvertaling gebaseerd op de oudste betrouwbaarste teksten, in tegenstelling tot de nieuwe vertalingen. Voor meer uitleg hierover  hier en hier.

Het onderwijs dat geboden wordt is grotendeels gebaseerd op het charismatische denken. Dat komt onder ander naar voren in de personen die aangehaald worden zoals Derek Prince en David Wilkerson. Het onderschrijven van tekenen, wonderen en visioenen en de visie op het werk van de Heilige Geest.

Een ander voorbeeld van de ondergrond van het onderwijs wat te vinden is op Herschepping.nl, is het verwijzen naar Sundar Sing als zijnde een groot man van God. De bekering van Sing is opmerkelijk te noemen. In het kort is dit zijn verhaal. Op een avond in 1903 stond Sing op uit bed en bad of God Zichzelf wilde openbaren als Hij echt bestond. Zeven uur lang bad Sing: “O God, als U bestaat, openbaar Uzelf dan aan mij”. Plotseling was de kamer gevuld met een licht. Een man stond voor Sing en deze zei tegen hem: “Hoe lang wil je mijn bestaan ontkennen? Ik ben voor je gestorven, ik heb mijn leven voor je gegeven”. Hij zag de handen van de man met gaten van de spijkers. Sing gaat op zijn knieën en ervaart een enorme vrede, die hij nooit eerder heeft gevoeld. Daarop verdwijnt het visioen, maar de vrede blijft. (1)

De site is te uitgebreid om op alle onderwerpen in te gaan, maar een aantal wil ik hieronder aanhalen. Deze zullen de globale leer van Herschepping.nl verduidelijken.

2.1.3 Wat doen engelen.

In dit hoofdstuk word beschreven hoe God door middel van engelen, mensen uit moeilijke situaties haalt. Als eerste is er het getuigenis van Sundar Sing, die was gevangen genomen en opgesloten in een diepe put. In deze put lagen vele lijken van mensen die eerder hetzelfde lot waren ondergaan. De put was afgesloten met een deksel en een slot. Na een paar dagen komt er een engel die de put open maakt en een touw naar beneden laat en hem zo bevrijdt.

Een ander voorbeeld wat wordt gegeven gaat over broeder Yun. Hij zat gevangen in de meest beveiligde gevangenis van Zengzhou. Zijn benen waren gebroken zodat hij niet kon ontsnappen. Op een dag hoort hij een stem die zegt:” Dit is het uur van je bevrijding” Hij stond op en liep de poort uit, alle deuren gingen vanzelf voor hem open.

Bovenstaande getuigenissen hebben een grote overeenkomst met gebeurtenissen in de Bijbel. Denk aan de bevrijding van Paulus en Petrus uit de gevangenis. Dit betekent echter niet dat deze gebeurtenissen van God afkomstig zijn. Ook broeder Yun is absoluut niet onomstreden. Hoewel hij in het westen, voornamelijk binnen charismatische kring, beschouwd wordt als een grote man van God, ligt hij binnen de Chinese kerken juist onder vuur omdat zijn verhaal, zoals beschreven in ‘De hemelse man’, beschouwd wordt als een misleidend verhaal. (2). Deze getuigenissen zijn geen maatstaf voor de waarheid. Denk aan andere bekende voorgangers die de meest wilde beweringen doen van wat God zou hebben gedaan.

De Bijbel waarschuwt niet voor niets dat Satan zich voordoet als een engel van het licht.

14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 2 Kor. 11:14

De conclusie, van Herschepping.nl, van het hoofdstuk is deze: De Bijbel spreekt veel over engelen, meer dan de meeste Bijbellezers beseffen. Ze zijn om ons heen en vervullen zeer belangrijke ondersteunende taken. Ze verdienen meer van onze aandacht, meer dan de demonen die duidelijk minder vaak worden genoemd in de Bijbel…

Nergens in de Bijbel worden we opgeroepen om aandacht te besteden aan engelen. Het maakt niet uit of ze vaker worden genoemd als demonen. Onze aandacht moet gericht zijn op de Here Jezus.

In het hoofdstuk  verlossing wordt duidelijk hoe vanuit Herschepping.nl gedacht wordt over verlossing. Volgens de site heeft verlossing geen betrekking op onze zonden, maar op onze bevrijding uit de macht van Satan. Volgens Herschepping.nl heeft de HSV aan Kol. 1:10 een eigen interpretatie toegevoegd waardoor vergeving van zonden gelijk gesteld wordt aan rechtvaardiging. De Groot Nieuws Bijbel zou echter de juiste vertaling zijn voor dit vers.

“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.” (Kolossenzen 1:14, HSV2010)

Het woord ‘namelijk’ is een toevoeging, een eigen interpretatie van de vertalers, waaruit blijkt dat zij vergeving van zonden min of meer gelijk stellen aan verlossing. Jammer! De GNB1996 vertaling heeft beide begrippen duidelijk NAAST elkaar geplaatst en dat is naar mijn mening correct:

“In hem weten wij onze bevrijding verzekerd en onze zonden vergeven.” (Kolossenzen 1:14, GNB1996)  5.2.4

Volgens Herschepping.nl is de wedergeboorte onder te verdelen in vier aspecten, die onderling samenhangen. Deze vier aspecten zijn: Rechtvaardiging, dit is het fundament van de wedergeboorte en maakt de weg vrij voor de volgende drie aspecten, verzoening, verlossing en levendmaking. De Bijbel leert ons echter dat de wedergeboorte het complete “pakket” bevat. Vergeving, rechtvaardiging, verzoening en levendmaking.

23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Rom. 3:23-24

18 om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij. Hand. 26:18

Herschepping.nl leert dat een wedergeboren christen zijn nieuwe leven kan verliezen door zich bewust af te keren van God. Om dit te ondersteunen wordt het volgende geschreven: Denk maar aan de belofte die God aan David en Salomo deed dat er ALTIJD een nakomeling van hen als koning over Israël zou regeren en dat het volk ALTIJD in hun land zouden mogen wonen. De geschiedenis leert dat deze beloften lang niet altijd vervuld bleven omdat de Israëlieten op grote schaal besloten hadden om God te verlaten… 5.2.7

Hier impliceert Herschepping.nl dat God Zijn beloften aan Israël niet heeft gehouden omdat zij niet gehoorzaamden. Dit betekent dat God voor het standhouden van Zijn beloften dus afhankelijk zou zijn van menselijk handelen of menselijke trouw. Buiten het feit om dat deze redenatie niet klopt, is het zo dat God Zijn beloften heeft standgehouden. Het land Israël is altijd bevolkt geweest door Joden. Het zijn er bij tijd en wijlen misschien zeer weinig geweest, maar ze hebben er altijd geleefd. Daarbij gaat het om een belofte van God, die toentertijd is gegeven en die ook vervuld zal worden.

De Here Jezus kwam naar Israël om Zijn Koninkrijk te vestigen, Hij werd door hen verworpen, maar zal Zijn Koninkrijk vestigen. Hij is de beloofde Zoon van David Die als Koning zal regeren over Israël. Vandaag de dag zien we hoe Israël woont in haar eigen land. Echter het duidelijkste bewijs dat niemand ons kan roven uit Gods hand vinden we in Romeinen 8:38-39

38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39  noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Wanneer iemand belijdt christen te zijn en daarna het geloof vaarwel zegt, bewijst dat deze persoon nooit werkelijk wedergeboren is. Meer uitleg hierover zie hier.

Het onderwijs met betrekking tot de Heilige Geest weerspiegelt de charismatische visie van Herschepping.nl. Volgens de site is niet iedere wedergeboren christen vervuld met de Heilige Geest, dit in tegenstelling met wat de Bijbel leert.

2 Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Gal. 3:2

We hebben als christenen de opdracht om vervuld te blijven met de Heilige Geest, maar dit is iets anders dan het ontvangen van de Heilige Geest bij onze wedergeboorte.

Er is meer wat de charismatische kijk op het werk van de Heilige Geest onderstreept. Zo is er de leer van het uitdrijven van demonen en het genezen van zieken (5.4.14) waarbij men ook hier de tekst uit Marcus 16:17-18 verkeerd gebruikt.

Daarnaast is er het stukje ervaring. Het spreken in tongen is, volgens Herschepping.nl, bij vele een bewijs van de vervulling met de Heilige Geest. Anderen spreken van een ervaring van nieuwe kracht die door hen heen stroomt. (5.4.9). Verder onderwijs over de gaven van de Geest wordt behandeld in hoofdstuk 5.5. Het profeteren, spreken in vreemde talen, genezen van zieken, uitdrijven van demonen en het verrichten van wonderen

Een ander aspect van Herschepping.nl is het ontkennen van de opname. Herschepping.nl schrijft over 2 Thess.2:1 en 1Thess.4:16-17 dat dit de opname van de gemeente wordt genoemd. Echter de opname zoals door deze site beschreven is compleet anders als welke de Bijbel leert. Dit is wat Herschepping.nl schrijft: Deze gebeurtenis wordt ook wel de opname van de Gemeente genoemd. Ware gelovigen van het Oude en Nieuwe Verbond die in de hemel leven mogen dan de hemel als verblijfplaats achter zich laten en Jezus begeleiden bij zijn wederkomst naar de aarde.

En verder schrijft men over de opname: De Bijbel spreekt uitdrukkelijk over de KOMST van Jezus (vers 15) en niet over het OPHALEN van gelovigen naar de hemel. ‘Altijd bij de Heer zijn’ zoals er in vers 17 staat, mag niet zomaar uitgelegd worden als ‘met Hem in de hemel gaan wonen’, want dat staat er niet. De gelovigen gaan vanaf de aarde Jezus tegemoet bij zijn wederkomst, met de bedoeling dat zij samen met Jezus en de gelovigen uit de hemel weer op de aarde terechtkomen.  10.4.9

Met betrekking tot de Heilige Geest als de Weerhouder van de antichrist wordt er geschreven: Door de opname van de Gemeente (die dan volgens hen zou ontsnappen aan de vervolging en zeven jaar in de hemel zou verblijven) zou daarmee die weerhoudende macht verdwenen zijn zodat de antichrist zijn plannen zou kunnen uitvoeren. Dit is een bijzonder speculatieve aanname die bovendien ingaat tegen het bekende concept van ‘Jezus navolgen, ook in het lijden’ dat we op zoveel Bijbelplaatsen tegenkomen. Deze opvatting is een van de twee belangrijkste pijlers onder de populaire theorie over de eindtijd waarin wordt beweerd de dat Gemeente de ‘grote verdrukking’ niet zal meemaken. In ‘Herschepping’ wordt deze theorie dan ook niet gevolgd. 10.4.7

Wat de hel betreft is het onderwijs van Herschepping.nl een beetje gelijkwaardig aan de visie van de katholieke kerk. Zo is er de leer van de tussenwereld. Mensen komen volgens deze site na hun dood in een tussenwereld, omdat de overgang van deze aarde naar de uiteindelijke bestemming te groot zou zijn. Ook kunnen mensen vanuit de tussenwereld, in bijzondere gevallen, terug keren vanuit de tussenwereld. Hiervoor worden twee getuigenissen aangehaald van mensen die beweren daar geweest te zijn. 10.2.3.

Om deze bewering te ondersteunen wordt in hoofdstuk 10.2.2. geschreven over de bijna dood ervaring. In dit stuk wordt wederom Sundar Sing aangehaald waarbij vreemde beweringen worden gepresenteerd om dit te bewijzen. De Bijbel leert echter dat het de mens éénmaal is gegeven om te sterven. Als er een tussenwereld was, dan zou de Bijbel daar duidelijk in zijn, en zou de Here Jezus niet zo indringend waarschuwen tegen de verschrikkingen van de hel.

En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt,  Hebr. 9:27

Als we kijken naar wat er geleerd wordt over de hel door Herschepping .nl dan is het de vraag of men in een werkelijke hel geloofd. De Bijbel maakt duidelijk dat de hel een plek is van eeuwige verdoemenis, vol pijn, verdriet en tandengeknars. Herschepping.nl heeft een andere blik op de hel. Er wordt gesproken over de hel van het dodenrijk. Dit impliceert, naar mijn idee dat men de hel ziet als een aparte plaats in het dodenrijk en niet als een uiteindelijke plaats voor alle ongelovigen. 10.2.13

De hel in het dodenrijk is de afdeling van de geestelijke wereld, een tijdelijke strafplaats waar mensen na hun dood terechtkomen als ze niet in de hemel thuis horen naar Gods rechtvaardige oordeel.

Op grond van de Bijbel verwacht ik ook dat er in de hel van het dodenrijk gradaties van duisternis zijn. De apostel Judas schreef over dwaalleraren dat zij een extra hoge straf kunnen verwachten:

“Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd.” (Judas 13, NBG1951)

Deze gedachte wordt ook bevestigd door wat Soendar Singh hierover schreef:

“In het duistere gedeelte van de wereld der geesten, die men hel noemt, zijn heel veel graden en plaatsen, en die speciale graad of plaats waar de ziel lijdt, hangt af van de mate en de aard van zijn zonden.” (Soendar Singh)

Mogelijk kan de hel in het dodenrijk een positieve uitwerking hebben op de mens en tot inkeer leiden. God heeft ons lang niet ALLES over de toekomst geopenbaard, dus mogen we daar niet al te stellige uitspraken over doen. . Één ding is zeker: God zal nooit meer straffen dan nodig is, want dat zou onrechtvaardig zijn, en dat is ondenkbaar voor God. Verder lees ik in de Bijbel dat Gods genade verder reikt dan zijn toorn. Aldus Herschepping.nl

De Bijbel leert dat er een eeuwige straf is voor de ongelovigen:

46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Matth. 25:46

9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, 2 Tess. 1:9

De site Herschepping.nl wil een naslagwerk zijn met begrijpelijke Bijbelstudies om te groeien in geloof. Het gegeven onderwijs is echter veelal niet in lijn met wat de Bijbel leert en zal eerder leiden tot een scheefgroei dan tot opbouw.

 

Geraadpleegde bronnen:

1) http://www.tentmaker.org/biographies/singh.htm

2)http://www.aciweb.nl/artikelen/artikel-255.html

http://www.herschepping.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sundar_Singh

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Redding-Verspelen.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Geloof-en-Bekering.pdf